مجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانی

ست آموزشی سیستم دوربین مدار بسته ست آموزشی سیستم دوربین مدار بسته

ست آموزشی سیستم دوربین مدار بسته

مدل

: NTN-CU-18
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی دوربین مداربسته
سیستم آموزشی آنتن مرکزی پایه سیستم آموزشی آنتن مرکزی پایه

سیستم آموزشی آنتن مرکزی پایه

مدل

: SA-AT-1
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی کارگاه سیستم آنتن مرکزی و ماهواره
سیستم آموزشی آنتن مرکزی پیشرفته سیستم آموزشی آنتن مرکزی پیشرفته

سیستم آموزشی آنتن مرکزی پیشرفته

مدل

: SA-AT-3
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی کارگاه سیستم آنتن مرکزی و ماهواره
سیستم آموزشی آنتن مرکزی تکمیلی سیستم آموزشی آنتن مرکزی تکمیلی

سیستم آموزشی آنتن مرکزی تکمیلی

مدل

: SA-AT-2
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی کارگاه سیستم آنتن مرکزی و ماهواره
سیستم آموزشی آیفون های صوتی و تصویری 1 طبقه سیستم آموزشی آیفون های صوتی و تصویری 1 طبقه

سیستم آموزشی آیفون های صوتی و تصویری 1 طبقه

مدل

: SA-AMF-1
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی آیفون صوتی و تصویری
سیستم آموزشی آیفون های صوتی و تصویری 2 طبقه سیستم آموزشی آیفون های صوتی و تصویری 2 طبقه

سیستم آموزشی آیفون های صوتی و تصویری 2 طبقه

مدل

: SA-AMF-2
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی آیفون صوتی و تصویری
سیستم آموزشی آیفون های صوتی و تصویری 3طبقه سیستم آموزشی آیفون های صوتی و تصویری 3طبقه

سیستم آموزشی آیفون های صوتی و تصویری 3طبقه

مدل

: SA-AMF-3
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی آیفون صوتی و تصویری
سیستم آموزشی آیفون های صوتی و تصویری 4 طبقه سیستم آموزشی آیفون های صوتی و تصویری 4 طبقه

سیستم آموزشی آیفون های صوتی و تصویری 4 طبقه

مدل

: SA-AMF-4
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی آیفون صوتی و تصویری
سیستم آموزشی اعلام حریق پیشرفته سیستم آموزشی اعلام حریق پیشرفته

سیستم آموزشی اعلام حریق پیشرفته

مدل

: SA-HM-C
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه و استند آموزشی اعلام حریق