مجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانی

کیت آموزشی بلندگوی دستی کیت آموزشی بلندگوی دستی

کیت آموزشی بلندگوی دستی

مدل

: QV-MIC-KIT
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیسیستم آموزشی مدار گسترده سیستم های و تجهیزات صوتی