مجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگر

میز آموزشی ماشین ترانس میز آموزشی ماشین ترانس

میز آموزشی ماشین ترانس

مدل

: 1266
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگرمجموعه و آزمایشگاه آموزشی ترانس و ترانسفورماتور
میز آموزشی ماشین های الکتریکی فوق پیشرفته FULL میز آموزشی ماشین های الکتریکی فوق پیشرفته FULL

میز آموزشی ماشین های الکتریکی فوق پیشرفته FULL

مدل

: 1288
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگرآزمایشگاه آموزشی ماشین‎ الکتریکی، القایی و سروو موتور