مجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشی

آزمایش اندازه گیری قطر مولکول آزمایش اندازه گیری قطر مولکول

آزمایش اندازه گیری قطر مولکول

مدل

: PFA-123M
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکمجموعه آموزشی فیزیک و مکانیک پایه
آزمایش پل تار آزمایش پل تار

آزمایش پل تار

مدل

: PHY2-A1001
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکآزمایش پل تار