مجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشی

آزمایش اثر  فوتو رسانایی آزمایش اثر  فوتو رسانایی

آزمایش اثر فوتو رسانایی

مدل

: POTO2020
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکمجموعه آموزشی فیزیک اتمی و مولکولی