مجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشی

نیروی گریز از مرکز نیروی گریز از مرکز

نیروی گریز از مرکز

مدل

: RD 078
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش های مکانیک و سیالاتمجموعه آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
هیدرولیک پایه هیدرولیک پایه

هیدرولیک پایه

مدل

: RE 122
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگرآزمایشگاه آموزشی ماشین‎ الکتریکی، القایی و سروو موتور
واندوگراف برقی با متعلقات واندوگراف برقی با متعلقات

واندوگراف برقی با متعلقات

مدل

: EEI
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکمجموعه آموزشی فیزیک اتمی و مولکولی