کیت و بسته آموزش علمی

کیت مغناطیس کهکشان (مقدماتی) کیت مغناطیس کهکشان (مقدماتی)

کیت مغناطیس کهکشان (مقدماتی)

مدل

: ک-ف-2
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه آموزشی فیزیک