کیت و نرم افزارهای آموزشی

آزمایشگاه مجازی فیزیک 2 رشته های مهندسی و علوم آزمایشگاه مجازی فیزیک 2 رشته های مهندسی و علوم

آزمایشگاه مجازی فیزیک 2 رشته های مهندسی و علوم

مدل

: فیزیک 2 - یک کاربر - یکساله
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشیشبیه ساز نرم افزاری آموزش فیزیک، شیمی و زیست
آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه دهم آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه دهم

آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه دهم

مدل

: پایه دهم - یک کاربر - یکساله
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشیشبیه ساز نرم افزاری آموزش فیزیک، شیمی و زیست
آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه دوازدهم آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه دوازدهم

آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه دوازدهم

مدل

: پایه دوازدهم - یک کاربر - یکساله
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشیشبیه ساز نرم افزاری آموزش فیزیک، شیمی و زیست
آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه یازدهم آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه یازدهم

آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه یازدهم

مدل

: پایه یازدهم- یک کاربر - یکساله
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشیشبیه ساز نرم افزاری آموزش فیزیک، شیمی و زیست
بسته آموزشی نکست 1 بسته آموزشی نکست 1

بسته آموزشی نکست 1

مدل

: نکست
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت، مجموعه و مدل آموزشی نانو
نرم افزار آموزش آناتومی تشریح یار نرم افزار آموزش آناتومی تشریح یار

نرم افزار آموزش آناتومی تشریح یار

مدل

: s98-2
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشینرم افزار آموزش آناتومی و پزشکی
کیت آشنایی با علم هوا فضا کیت آشنایی با علم هوا فضا

کیت آشنایی با علم هوا فضا

مدل

: ک-ف-4
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه آموزشی فیزیک
کیت الکترومغناطیس کهکشان (مقدماتی) کیت الکترومغناطیس کهکشان (مقدماتی)

کیت الکترومغناطیس کهکشان (مقدماتی)

مدل

: ک-ف-3
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه آموزشی فیزیک