آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشی

آزمایش ماشین اتوود و سقوط آزاد آزمایش ماشین اتوود و سقوط آزاد

آزمایش ماشین اتوود و سقوط آزاد

مدل

: AT2020
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکماشین آتوود
آزمایشگاه مجازی پیشرفته انتقال حرارت آزمایشگاه مجازی پیشرفته انتقال حرارت

آزمایشگاه مجازی پیشرفته انتقال حرارت

مدل

: انتقال حرارت پیشرفته - مادام العمر - 50 کاربره
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش های مکانیک و سیالاتمجموعه آزمایشگاه آموزشی انتقال حرارت
آشنایی با فیلترها آشنایی با فیلترها

آشنایی با فیلترها

مدل

: PFA-E18
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکمجموعه آموزشی فیزیک و مکانیک پایه
آشنایی با قطعات الکترونیکی آشنایی با قطعات الکترونیکی

آشنایی با قطعات الکترونیکی

مدل

: PFA-E14
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکمجموعه آموزشی فیزیک و مکانیک پایه
آشنایی با مدارهای برش آشنایی با مدارهای برش

آشنایی با مدارهای برش

مدل

: PFA-E15
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکمجموعه آموزشی فیزیک و مکانیک پایه