آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشی

آزمایش شارژ و دشارژ خازن آزمایش شارژ و دشارژ خازن

آزمایش شارژ و دشارژ خازن

مدل

: PHY2-C1001
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکمجموعه آموزش الکتریسیته و مغناطیس
آزمایش ضریب مدول یانگ آزمایش ضریب مدول یانگ

آزمایش ضریب مدول یانگ

مدل

: PFA-YCE
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکمجموعه آموزشی فیزیک و مکانیک پایه