آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشی

آزمایش بررسی الگوی تداخلی دومنشور فرنل آزمایش بررسی الگوی تداخلی دومنشور فرنل

آزمایش بررسی الگوی تداخلی دومنشور فرنل

مدل

: َّPFA-TPF
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکمجموعه آموزشی فیزیک و مکانیک پایه
آزمایش بررسی بستگی مقاومت الکتریکی به دما آزمایش بررسی بستگی مقاومت الکتریکی به دما

آزمایش بررسی بستگی مقاومت الکتریکی به دما

مدل

: PFA-RDT
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکمجموعه آموزشی فیزیک و مکانیک پایه
آزمایش بهم بستن خازن ها آزمایش بهم بستن خازن ها

آزمایش بهم بستن خازن ها

مدل

: PFA-ASC
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکمجموعه آموزش الکتریسیته و مغناطیس
آزمایش بهم بستن مقاومت ها آزمایش بهم بستن مقاومت ها

آزمایش بهم بستن مقاومت ها

مدل

: PFA-PSR
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکمجموعه آموزشی فیزیک و مکانیک پایه