مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشی

کارگاه الکترونیک عمومی کارگاه الکترونیک عمومی

کارگاه الکترونیک عمومی

مدل

: BE-100
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیآموزش الکتریسیتهست آموزشی الکتریکال
کارگاه برق ایمنی کارگاه برق ایمنی

کارگاه برق ایمنی

مدل

: ET-114
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیآموزش الکتریسیتهست آموزشی الکتریکال
کارگاه برق خانگی پایه کارگاه برق خانگی پایه

کارگاه برق خانگی پایه

مدل

: ET-100
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیآموزش الکتریسیتهست آموزشی الکتریکال
کارگاه برق خانگی تکمیلی کارگاه برق خانگی تکمیلی

کارگاه برق خانگی تکمیلی

مدل

: ET-102
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیآموزش الکتریسیتهست آموزشی الکتریکال
کارگاه برق خانگی روشنایی کارگاه برق خانگی روشنایی

کارگاه برق خانگی روشنایی

مدل

: ET-101
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیآموزش الکتریسیتهست آموزشی الکتریکال
کارگاه تابلو برق LV کارگاه تابلو برق LV

کارگاه تابلو برق LV

مدل

: ET-128
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیآموزش الکتریسیتهست آموزشی الکتریکال