جک ها و چکش ها

جک مقاومت فشاری بتن شکن 3000kN هوشمند جک مقاومت فشاری بتن شکن 3000kN هوشمند

جک مقاومت فشاری بتن شکن 3000kN هوشمند

مدل

: CO-4166
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیجک ها و چکش هاجک بتن شکن
دستگاه جک بتن پلاستیک 50kN دیجیتال با قابلیت رسم منحنی تنش و کرنش دستگاه جک بتن پلاستیک 50kN دیجیتال با قابلیت رسم منحنی تنش و کرنش

دستگاه جک بتن پلاستیک 50kN دیجیتال با قابلیت رسم منحنی تنش و کرنش

مدل

: Co 275
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیجک ها و چکش هاجک بتن شکن
دستگاه جک خمشی تیر بتنی دستگاه جک خمشی تیر بتنی

دستگاه جک خمشی تیر بتنی

مدل

: CO.B39
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیجک ها و چکش هاجک خمشی