تجهیزات آزمون سنگ، سرامیک و کاشی

تست دوام سنگ تست دوام سنگ

تست دوام سنگ

مدل

: DF-SDA
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحتجهیزات آزمون سنگ، سرامیک و کاشیآزمون دوام سنگ
دستگاه بار نقطه ای سنگ دیجیتال دستگاه بار نقطه ای سنگ دیجیتال

دستگاه بار نقطه ای سنگ دیجیتال

مدل

: SMRO-2220
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحتجهیزات آزمون سنگ، سرامیک و کاشیآزمون نیروی بار نقطه‌ای
دستگاه بار نقطه ای سنگ دیجیتال 100KN دستگاه بار نقطه ای سنگ دیجیتال 100KN

دستگاه بار نقطه ای سنگ دیجیتال 100KN

مدل

: RO 150
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحتجهیزات آزمون سنگ، سرامیک و کاشیآزمون نیروی بار نقطه‌ای
دستگاه دوام سنگ دستگاه دوام سنگ

دستگاه دوام سنگ

مدل

: RO 130
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحتجهیزات آزمون سنگ، سرامیک و کاشیآزمون دوام سنگ
دستگاه شاخص دوام سنگ دستگاه شاخص دوام سنگ

دستگاه شاخص دوام سنگ

مدل

: SMRO-2410
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحتجهیزات آزمون سنگ، سرامیک و کاشیآزمون دوام سنگ