جک

بارگذاری بزرگ مقیاس دینامیکی بارگذاری بزرگ مقیاس دینامیکی

بارگذاری بزرگ مقیاس دینامیکی

مدل

: LST-100
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحجکعملگر بارگذاری دینامیکی
تعیین مقاومت طولی تعیین مقاومت طولی

تعیین مقاومت طولی

مدل

: 01
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحجکجک
جک بتن شکن جک بتن شکن

جک بتن شکن

مدل

: co101
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحجکجک بتن شکن
جک بتن شکن 200 تن جک بتن شکن 200 تن

جک بتن شکن 200 تن

مدل

: CT-200-B
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحجکجک بتن شکن
جک بتن شکن 200 تن دیجیتال تعیین سرعت اتوماتیک با تنش کرنش مدل CCM204 جک بتن شکن 200 تن دیجیتال تعیین سرعت اتوماتیک با تنش کرنش مدل CCM204

جک بتن شکن 200 تن دیجیتال تعیین سرعت اتوماتیک با تنش کرنش مدل CCM204

مدل

: SMCO-3204
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحجکجک بتن شکن
جک بتن شکن 200 تن دیجیتال تعیین سرعت اتوماتیک بدون تنش کرنش مدل CCM202 جک بتن شکن 200 تن دیجیتال تعیین سرعت اتوماتیک بدون تنش کرنش مدل CCM202

جک بتن شکن 200 تن دیجیتال تعیین سرعت اتوماتیک بدون تنش کرنش مدل CCM202

مدل

: SMCO-3202
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحجکجک بتن شکن
جک بتن شکن 200 تن دیجیتال تعیین سرعت دستی مدل CCM201 جک بتن شکن 200 تن دیجیتال تعیین سرعت دستی مدل CCM201

جک بتن شکن 200 تن دیجیتال تعیین سرعت دستی مدل CCM201

مدل

: SMCO-3201
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحجکجک بتن شکن
جک بتن شکن 300 تن دیجیتال تعیین سرعت اتوماتیک با تنش کرنش مدل CCM304 جک بتن شکن 300 تن دیجیتال تعیین سرعت اتوماتیک با تنش کرنش مدل CCM304

جک بتن شکن 300 تن دیجیتال تعیین سرعت اتوماتیک با تنش کرنش مدل CCM304

مدل

: SMCO-3304
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحجکجک بتن شکن
جک بتن شکن 300 تن دیجیتال تعیین سرعت اتوماتیک بدون تنش کرنش مدل CCM302 جک بتن شکن 300 تن دیجیتال تعیین سرعت اتوماتیک بدون تنش کرنش مدل CCM302

جک بتن شکن 300 تن دیجیتال تعیین سرعت اتوماتیک بدون تنش کرنش مدل CCM302

مدل

: SMCO-3302
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحجکجک بتن شکن
جک بتن شکن 300 تن دیجیتال تعیین سرعت دستی مدل CCM301 جک بتن شکن 300 تن دیجیتال تعیین سرعت دستی مدل CCM301

جک بتن شکن 300 تن دیجیتال تعیین سرعت دستی مدل CCM301

مدل

: SMCO-3301
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحجکجک بتن شکن