آزمون مقاومت مصالح

اکستنسومتر اتوماتیک  غیر تماسی اکستنسومتر اتوماتیک  غیر تماسی

اکستنسومتر اتوماتیک غیر تماسی

مدل

: اکستنسومتر اتوماتیک غیر تماسی
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحآزمون مقاومت مصالحمقاومت خمشی مصالح ساختمانی (تعیین مدول خمشی)
تعیین مقاومت کششی چسب کاشی تعیین مقاومت کششی چسب کاشی

تعیین مقاومت کششی چسب کاشی

مدل

: BR.B6
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحآزمون مقاومت مصالحاندازه گیر مقاومت خمشی و کششی ملات
تک محوری دیجیتال خاک تک محوری دیجیتال خاک

تک محوری دیجیتال خاک

مدل

: CO-6681
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحآزمون مقاومت مصالحآزمون تک محوری
چکش استاندارد تراکم خاک 5/5 پوندی چکش استاندارد تراکم خاک 5/5 پوندی

چکش استاندارد تراکم خاک 5/5 پوندی

مدل

: SMSO-3110
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحآزمون مقاومت مصالحچکش تراکم
چکش اصلاح شده تراکم خاک 10 پوندی چکش اصلاح شده تراکم خاک 10 پوندی

چکش اصلاح شده تراکم خاک 10 پوندی

مدل

: SMSO-3120
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحآزمون مقاومت مصالحچکش تراکم
چکش تراکم برقی مارشال 4 اینچ چکش تراکم برقی مارشال 4 اینچ

چکش تراکم برقی مارشال 4 اینچ

مدل

: SMAS-3200
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحآزمون مقاومت مصالحچکش تراکم
چکش مارشال 4 اینچ چکش مارشال 4 اینچ

چکش مارشال 4 اینچ

مدل

: SMAS-3110
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحآزمون مقاومت مصالحچکش مارشال، انواع جک مارشال
جک تعیین مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان جک تعیین مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان

جک تعیین مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان

مدل

: C-25-F-1
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحآزمون مقاومت مصالحاندازه گیر مقاومت خمشی و کششی ملات