آزمون کشش، خمش، پیچش، کرنش

دستگاه کشش یونیورسال 5KN(تک ستون) دستگاه کشش یونیورسال 5KN(تک ستون)

دستگاه کشش یونیورسال 5KN(تک ستون)

مدل

: SUTM40-5
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشآزمون پرس
دستگاه کشش یونیورسال 5KN_دو ستون دستگاه کشش یونیورسال 5KN_دو ستون

دستگاه کشش یونیورسال 5KN_دو ستون

مدل

: SUTM60-5KN
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشآزمون خم و بازخم
دستگاه کشش یونیورسال میلگرد دیجیتال 100 تن دستگاه کشش یونیورسال میلگرد دیجیتال 100 تن

دستگاه کشش یونیورسال میلگرد دیجیتال 100 تن

مدل

: ST 700
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشآزمون کشش عمومی
دستگاه یونیورسال کشش و خمش آرماتور 100 تن هوشمند دستگاه یونیورسال کشش و خمش آرماتور 100 تن هوشمند

دستگاه یونیورسال کشش و خمش آرماتور 100 تن هوشمند

مدل

: CO-7122
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشآزمون پرس
سنجش استحکام خمشی دیجیتال 100 کیلوگرم 40*20 سانتیمتر سنجش استحکام خمشی دیجیتال 100 کیلوگرم 40*20 سانتیمتر

سنجش استحکام خمشی دیجیتال 100 کیلوگرم 40*20 سانتیمتر

مدل

: MOR100S
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشآزمون خمش
سنجش استحکام خمشی دیجیتال 1000 کیلوگرم 60*60 سانتیمتر سنجش استحکام خمشی دیجیتال 1000 کیلوگرم 60*60 سانتیمتر

سنجش استحکام خمشی دیجیتال 1000 کیلوگرم 60*60 سانتیمتر

مدل

: MOR1000M
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشآزمون خمش
علامت زن ملیگرد اتوماتیک علامت زن ملیگرد اتوماتیک

علامت زن ملیگرد اتوماتیک

مدل

: MRK-10
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشآزمون پرس