ضربه، خزش، شکست، خستگی، سایش

تست ضربه شارپی تست ضربه شارپی

تست ضربه شارپی

مدل

: RS 031
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون ضربه شارپی
تمیز کنندگی تمیز کنندگی

تمیز کنندگی

مدل

: Cleansing Test 1
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون سایش در شرایط مرطوب
خزش سرد 70 کیلوگرم خزش سرد 70 کیلوگرم

خزش سرد 70 کیلوگرم

مدل

: BSC-C 70
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون خزش
دستگاه آزمایش خستگی دستگاه آزمایش خستگی

دستگاه آزمایش خستگی

مدل

: خستگی
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون خستگی