ضربه، خزش، شکست، خستگی، سایش

تست خزش گرم 3 تن تست خزش گرم 3 تن

تست خزش گرم 3 تن

مدل

: BSC-3000
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون خزش
تست خزش گرم 3 تن بارگذاری اتوماتیک تست خزش گرم 3 تن بارگذاری اتوماتیک

تست خزش گرم 3 تن بارگذاری اتوماتیک

مدل

: BSC-3000A
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون خزش
تست خستگی دوار تست خستگی دوار

تست خستگی دوار

مدل

: RS 047
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون خستگی دورانی
تست خستگی دورانی تست خستگی دورانی

تست خستگی دورانی

مدل

: sm140
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون خستگی دورانی