ضربه، خزش، شکست، خستگی، سایش

اندازه‌تست ضربه تست چوب 100 ژول با پاندول شارپی اندازه‌تست ضربه تست چوب 100 ژول با پاندول شارپی

اندازه‌تست ضربه تست چوب 100 ژول با پاندول شارپی

مدل

: SIT-100
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون ضربه شارپی
اندازه‌گیری ضربه آیزود و شارپی 20 ژول اندازه‌گیری ضربه آیزود و شارپی 20 ژول

اندازه‌گیری ضربه آیزود و شارپی 20 ژول

مدل

: ICH20J
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون ضربه آیزود و شارپی
ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی

ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی

مدل

: ESCR
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشتست شکست در برابر اعمال تنش و عوامل محیطی
تست خزش تست خزش

تست خزش

مدل

: sm600
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون خزش
تست خزش تست خزش

تست خزش

مدل

: RS 046
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون خزش
تست خزش گرم 1000 درجه مکانیزم سرو الکتریکال 2 تن تست خزش گرم 1000 درجه مکانیزم سرو الکتریکال 2 تن

تست خزش گرم 1000 درجه مکانیزم سرو الکتریکال 2 تن

مدل

: STM-20M3
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون ضربه شارپی
تست خزش گرم 1000 درجه مکانیزم سرو الکتریکال 5 تن تست خزش گرم 1000 درجه مکانیزم سرو الکتریکال 5 تن

تست خزش گرم 1000 درجه مکانیزم سرو الکتریکال 5 تن

مدل

: STM-50M3
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون کشش –خزش
تست خزش گرم 2 تن تست خزش گرم 2 تن

تست خزش گرم 2 تن

مدل

: BSC-2000
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون خزش