سیستم CVD با میکسر گاز 1800 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر) سیستم CVD با میکسر گاز 1800 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

سیستم CVD با میکسر گاز 1800 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

مدل

: YCVD 1800-30X12-GM
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار