سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1250 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر) سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1250 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1250 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

مدل

: YCVD 1250-30X12-MV
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1450 درجه سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1450 درجه

سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1450 درجه

مدل

: YCVD 1450-30X8-MV
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1450 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر) سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1450 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1450 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

مدل

: YCVD 1450-30X12-MV
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1600 درجه سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1600 درجه

سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1600 درجه

مدل

: YCVD 1600-30X8-MV
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1600 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر) سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1600 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1600 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

مدل

: YCVD 1600-30X12-MV
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1700 درجه سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1700 درجه

سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1700 درجه

مدل

: YCVD 1700-30X8-MV
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1700 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر) سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1700 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1700 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

مدل

: YCVD 1700-30X12-MV
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلاء بالا 1800 درجه سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلاء بالا 1800 درجه

سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلاء بالا 1800 درجه

مدل

: YCVD 1800-30X8-HV
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلاء بالا 1800 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر) سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلاء بالا 1800 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلاء بالا 1800 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

مدل

: YCVD 1800-30X12-HV
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلاء متوسط 1800 درجه سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلاء متوسط 1800 درجه

سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلاء متوسط 1800 درجه

مدل

: YCVD 1800-30X8-MV
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار