رسوب شیمیایی بخار

سیستم CVD با میکسر گاز 1800 درجه سیستم CVD با میکسر گاز 1800 درجه

سیستم CVD با میکسر گاز 1800 درجه

مدل

: YCVD 1800-30X8-GM
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD با میکسر گاز 1800 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر) سیستم CVD با میکسر گاز 1800 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

سیستم CVD با میکسر گاز 1800 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

مدل

: YCVD 1800-30X12-GM
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم چگالش از فاز بخار شیمیایی CVD سیستم چگالش از فاز بخار شیمیایی CVD

سیستم چگالش از فاز بخار شیمیایی CVD

مدل

: CVD-320
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم چگالش از فاز بخار شیمیایی CVD سیستم چگالش از فاز بخار شیمیایی CVD

سیستم چگالش از فاز بخار شیمیایی CVD

مدل

: CVD-320 Full
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم چگالش از فاز بخار شیمیایی CVD سیستم چگالش از فاز بخار شیمیایی CVD

سیستم چگالش از فاز بخار شیمیایی CVD

مدل

: CVD-420
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم چگالش از فاز بخار شیمیایی ریلی سیستم چگالش از فاز بخار شیمیایی ریلی

سیستم چگالش از فاز بخار شیمیایی ریلی

مدل

: RSCVD-410 Full
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار