تجهیزات لایه نشانی

اسپاترینگ 3 کاتده زاویه دار اسپاترینگ 3 کاتده زاویه دار

اسپاترینگ 3 کاتده زاویه دار

مدل

: DST3-A
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی کند و پاشلایه‌نشانی کندوپاش یونی
اسپاترینگ رومیزی اسپاترینگ رومیزی

اسپاترینگ رومیزی

مدل

: DSR1
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی کند و پاشلایه‌نشانی به روش کند و پاش
اسپاترینگ رومیزی اسپاترینگ رومیزی

اسپاترینگ رومیزی

مدل

: DSR1
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی کند و پاشلایه‌نشانی به روش کند و پاش
اسپاترینگ رومیزی تک کاتده اسپاترینگ رومیزی تک کاتده

اسپاترینگ رومیزی تک کاتده

مدل

: DST1
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی کند و پاشلایه‌نشانی به روش کند و پاش
اسپاترینگ رومیزی تک کاتده اسپاترینگ رومیزی تک کاتده

اسپاترینگ رومیزی تک کاتده

مدل

: DST1
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی کند و پاشلایه‌نشانی کندوپاش یونی
اسپین کوتر اسپین کوتر

اسپین کوتر

مدل

: vCOAT 3 - HVS
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه‌نشانی دورانی با سیستم تزریق خودکار
اسپین کوتر اسپین کوتر

اسپین کوتر

مدل

: vCOAT 4 - HS
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه نشانی دورانی یا چرخشی
اسپین کوتر اسپین کوتر

اسپین کوتر

مدل

: vCOAT 3 - HVS
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه نشانی دورانی یا چرخشی
اسپین کوتر اسپین کوتر

اسپین کوتر

مدل

: vCOAT 4 - HI
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه نشانی دورانی یا چرخشی
اسپین کوتر اسپین کوتر

اسپین کوتر

مدل

: vCOAT 4 - HS
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه نشانی دورانی یا چرخشی