دوربین و عکس برداری

دوربین تصویربرداری خطی 10680 پیکسلی رنگی RGB دوربین تصویربرداری خطی 10680 پیکسلی رنگی RGB

دوربین تصویربرداری خطی 10680 پیکسلی رنگی RGB

مدل

: RA-LSC-2950I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری
دوربین تصویربرداری خطی 2048 پیکسلی تک رنگ دوربین تصویربرداری خطی 2048 پیکسلی تک رنگ

دوربین تصویربرداری خطی 2048 پیکسلی تک رنگ

مدل

: RA-LSC-1205I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری
دوربین تصویربرداری خطی 3000 پیکسلی تک رنگ  نسخه فوق حرفه ای دوربین تصویربرداری خطی 3000 پیکسلی تک رنگ  نسخه فوق حرفه ای

دوربین تصویربرداری خطی 3000 پیکسلی تک رنگ نسخه فوق حرفه ای

مدل

: RA-LSC-0526I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری
دوربین تصویربرداری خطی 3648 پیکسلی تک رنگ نسخه فوق حرفه ای دوربین تصویربرداری خطی 3648 پیکسلی تک رنگ نسخه فوق حرفه ای

دوربین تصویربرداری خطی 3648 پیکسلی تک رنگ نسخه فوق حرفه ای

مدل

: RA-LSC-1304I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری
دوربین خارپشتی دوربین خارپشتی

دوربین خارپشتی

مدل

: icx098
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین و دوربین های نظارتی و صنعتی
دوربین دیجیتال میکروسکوپی 18 مگاپیکسل دوربین دیجیتال میکروسکوپی 18 مگاپیکسل

دوربین دیجیتال میکروسکوپی 18 مگاپیکسل

مدل

: DMC18-98
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری
دوربین دیجیتال میکروسکوپی 2 مگاپیکسل دوربین دیجیتال میکروسکوپی 2 مگاپیکسل

دوربین دیجیتال میکروسکوپی 2 مگاپیکسل

مدل

: DMC2-97-1
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری
دوربین دیجیتال میکروسکوپی 5 مگاپیکسل دوربین دیجیتال میکروسکوپی 5 مگاپیکسل

دوربین دیجیتال میکروسکوپی 5 مگاپیکسل

مدل

: DMC597-1
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری
دوربین عکسبرداری دیجیتال مگا پیکسلی رنگی نسخه PIV دوربین عکسبرداری دیجیتال مگا پیکسلی رنگی نسخه PIV

دوربین عکسبرداری دیجیتال مگا پیکسلی رنگی نسخه PIV

مدل

: RA-ASC-0267I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری
دوربین فراطیفی دوربین فراطیفی

دوربین فراطیفی

مدل

: VIRA1000
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری فراطیفی