دوربین و عکس برداری

دوربین ابرطیفی دوربین ابرطیفی

دوربین ابرطیفی

مدل

: HYPERSPECTRAL IMAGING VA1000
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین و دوربین های نظارتی و صنعتی
دوربین اسکن خطی 2048 پیکسلی تک رنگ دوربین اسکن خطی 2048 پیکسلی تک رنگ

دوربین اسکن خطی 2048 پیکسلی تک رنگ

مدل

: RA-LSC-0551I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین و دوربین های نظارتی و صنعتی
دوربین اسکن خطی 2048 پیکسلی تک رنگ و پر سرعت دوربین اسکن خطی 2048 پیکسلی تک رنگ و پر سرعت

دوربین اسکن خطی 2048 پیکسلی تک رنگ و پر سرعت

مدل

: RA-LSC-1209I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین و دوربین های نظارتی و صنعتی
دوربین اسکن خطی 256 پیکسلی تک رنگ و  پر سرعت دوربین اسکن خطی 256 پیکسلی تک رنگ و  پر سرعت

دوربین اسکن خطی 256 پیکسلی تک رنگ و پر سرعت

مدل

: RA-LSC-1402I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین و دوربین های نظارتی و صنعتی
دوربین اسکن خطی 2700 پیکسلی رنگی RGB دوربین اسکن خطی 2700 پیکسلی رنگی RGB

دوربین اسکن خطی 2700 پیکسلی رنگی RGB

مدل

: RA-LSC-2253I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین و دوربین های نظارتی و صنعتی
دوربین با قابلیت ویژه سرعت سنجی ذرات دوربین با قابلیت ویژه سرعت سنجی ذرات

دوربین با قابلیت ویژه سرعت سنجی ذرات

مدل

: RA-ASC-5000I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین ثبت بسیار سریع
دوربین تصویربرداری 2.3 مگاپیکسلی Global Shutter دوربین تصویربرداری 2.3 مگاپیکسلی Global Shutter

دوربین تصویربرداری 2.3 مگاپیکسلی Global Shutter

مدل

: RA-ASC-0234I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین و دوربین های نظارتی و صنعتی
دوربین تصویربرداری 2.3 مگاپیکسلی Global Shutter رنگی دوربین تصویربرداری 2.3 مگاپیکسلی Global Shutter رنگی

دوربین تصویربرداری 2.3 مگاپیکسلی Global Shutter رنگی

مدل

: RA-ASC-0234I-C
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری
دوربین تصویربرداری خطی 10680 پیکسلی رنگی RGB دوربین تصویربرداری خطی 10680 پیکسلی رنگی RGB

دوربین تصویربرداری خطی 10680 پیکسلی رنگی RGB

مدل

: RA-LSC-2950I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری