سنسورهای گازی و شعله

IoT Node (سنسور گاز) IoT Node (سنسور گاز)

IoT Node (سنسور گاز)

مدل

: QV-IoT-NODE-GAS
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلسنسورهای گازی و شعلهمجموعه حسگر گازی
بینی الکترونی بینی الکترونی

بینی الکترونی

مدل

: 2021-1
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلسنسورهای گازی و شعلهمجموعه حسگر گازی
دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد حسگری و کاتالیزوری مواد دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد حسگری و کاتالیزوری مواد

دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد حسگری و کاتالیزوری مواد

مدل

: GSCITS
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلسنسورهای گازی و شعلهتست و کالیبراسیون حسگرهای گازی
سیستم مشخصه یابی پارامتر های حسگر های گازی سیستم مشخصه یابی پارامتر های حسگر های گازی

سیستم مشخصه یابی پارامتر های حسگر های گازی

مدل

: GSCS-400
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلسنسورهای گازی و شعلهتست و کالیبراسیون حسگرهای گازی
شعله‌بین شعله‌بین

شعله‌بین

مدل

: UFD-2540
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلسنسورهای گازی و شعلهآزمون آشکار ساز شعله
شعله‌بین (آشکارساز شعله) شعله‌بین (آشکارساز شعله)

شعله‌بین (آشکارساز شعله)

مدل

: AFDL-1957
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلسنسورهای گازی و شعلهآزمون آشکار ساز شعله