کروماتوگرافی

دستگاه پایش پرتویی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کریستال 3 اینچی مدل 2719 دستگاه پایش پرتویی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کریستال 3 اینچی مدل 2719

دستگاه پایش پرتویی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کریستال 3 اینچی مدل 2719

مدل

: RHPLCFM2719-3 inch
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیپایش پرتویی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
مشتق ساز مشتق ساز

مشتق ساز

مدل

: U-300030
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع
مشتق ساز پس از ستون برومات مشتق ساز پس از ستون برومات

مشتق ساز پس از ستون برومات

مدل

: َABT/A-300120
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 
مشتق ساز پس از ستون فومانایزین مشتق ساز پس از ستون فومانایزین

مشتق ساز پس از ستون فومانایزین

مدل

: َABT/A-300110
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 
مشتق ساز نیتروزآمین مشتق ساز نیتروزآمین

مشتق ساز نیتروزآمین

مدل

: َABT/A-300080
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع
منیفولد منیفولد

منیفولد

مدل

: S-300020
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی گازی
نیتروژن اواپریتور نیتروژن اواپریتور

نیتروژن اواپریتور

مدل

: N-300040
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی گازی
هداسپیس هداسپیس

هداسپیس

مدل

: َABT/A-300100
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی گازی
َاتوسمپلر گازی َاتوسمپلر گازی

َاتوسمپلر گازی

مدل

: AS-110
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافینمونه بردار خودکار کروماتوگرافی گازی