میکروسکوپ های نوری و لیزری

میکروسکوپ نوری سه بعدی میکروسکوپ نوری سه بعدی

میکروسکوپ نوری سه بعدی

مدل

: 3D-OM
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ نوری
میکروسکوپ نوری متالورژی میکروسکوپ نوری متالورژی

میکروسکوپ نوری متالورژی

مدل

: MM-A20
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ نوری
میکروسکوپ نوری متالورژی میکروسکوپ نوری متالورژی

میکروسکوپ نوری متالورژی

مدل

: MM-P20
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ نوری
میکروسکوپ نوری-عبوری وارون میکروسکوپ نوری-عبوری وارون

میکروسکوپ نوری-عبوری وارون

مدل

: IM-P20
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ معکوس
میکروطیف سنج رامان سوپررزولوشن میکروطیف سنج رامان سوپررزولوشن

میکروطیف سنج رامان سوپررزولوشن

مدل

: تکرام 785- G100 SRM
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ رامان
میکروطیف سنج رامان سوپررزولوشن میکروطیف سنج رامان سوپررزولوشن

میکروطیف سنج رامان سوپررزولوشن

مدل

: تکرام 532- G100 SRM
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ رامان
میکروطیف سنج رامان سوپررزولوشن دولیزری میکروطیف سنج رامان سوپررزولوشن دولیزری

میکروطیف سنج رامان سوپررزولوشن دولیزری

مدل

: تکرام DL- G100 SRM
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ رامان