میکروسکوپ های نوری و لیزری

میکروسکوپ رامان میکروسکوپ رامان

میکروسکوپ رامان

مدل

: تکرام 785-G100
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ رامان
میکروسکوپ رامان میکروسکوپ رامان

میکروسکوپ رامان

مدل

: تکرام 532-G300
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ رامان
میکروسکوپ رامان میکروسکوپ رامان

میکروسکوپ رامان

مدل

: RamMic-Arn-20
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ رامان
میکروسکوپ رامان با حساسیت بالا میکروسکوپ رامان با حساسیت بالا

میکروسکوپ رامان با حساسیت بالا

مدل

: RamMic-Arn-25
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ رامان
میکروسکوپ رامان بیولوژی میکروسکوپ رامان بیولوژی

میکروسکوپ رامان بیولوژی

مدل

: RamMic-Bio-Arn-20
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ رامان
میکروسکوپ رامان دو لیزری میکروسکوپ رامان دو لیزری

میکروسکوپ رامان دو لیزری

مدل

: تکرام DL-G100
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ رامان
میکروسکوپ رامان رزولوشن بالا میکروسکوپ رامان رزولوشن بالا

میکروسکوپ رامان رزولوشن بالا

مدل

: RamMic-Arn-H25
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ رامان
میکروسکوپ فلورسانس صاایران میکروسکوپ فلورسانس صاایران

میکروسکوپ فلورسانس صاایران

مدل

: LFM220
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ فلورسانس 
میکروسکوپ نوری میکروسکوپ نوری

میکروسکوپ نوری

مدل

: MM-P20
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های نوری و لیزریمیکروسکوپ نوری