جریان سنج

فلومتر الکترومغناطیس 1 اینچ فلومتر الکترومغناطیس 1 اینچ

فلومتر الکترومغناطیس 1 اینچ

مدل

: M500-FC
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنجدبی سنج
فلومتر الکترومغناطیسی فلومتر الکترومغناطیسی

فلومتر الکترومغناطیسی

مدل

: PTMagF
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنجدبی سنج
فلومتر اولتراسونیک فلومتر اولتراسونیک

فلومتر اولتراسونیک

مدل

: UFM-base
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنجدبی سنج
فلومتر اولتراسونیک پرتابل فلومتر اولتراسونیک پرتابل

فلومتر اولتراسونیک پرتابل

مدل

: FM-portable
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنجدبی سنج
فلومتر کمربندی التراسونیک فلومتر کمربندی التراسونیک

فلومتر کمربندی التراسونیک

مدل

: Sonex-FM
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنجاندازه گیر دبی و دما
نمایشگر MFC نمایشگر MFC

نمایشگر MFC

مدل

: MFCD
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنجاندازه گیر شار جریان
ونتوری متر ونتوری متر

ونتوری متر

مدل

: fm11
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنجونتوری متر
کنترل دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 10 و 20 سانتی متر مکعب بر دقیقه کنترل دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 10 و 20 سانتی متر مکعب بر دقیقه

کنترل دبی جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 10 و 20 سانتی متر مکعب بر دقیقه

مدل

: چی پی سی
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنجاندازه‌گیری شار جریان مواد
کنترل کننده  جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 50 لیتر بر دقیقه کنترل کننده  جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 50 لیتر بر دقیقه

کنترل کننده جرمی سیالات فاز گاز با بیشینه دبی 50 لیتر بر دقیقه

مدل

: جی پی سی
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنجاندازه‌گیری شار جریان مواد