زبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماس

رویه نگار اپتیکی به روش تداخل نور سفید رویه نگار اپتیکی به روش تداخل نور سفید

رویه نگار اپتیکی به روش تداخل نور سفید

مدل

: MOA - ZA
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیر پروفیل سطح