زبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماس

تنسیومتر صنعتی اتوماتیک تنسیومتر صنعتی اتوماتیک

تنسیومتر صنعتی اتوماتیک

مدل

: nano-metric 700
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیری کشش سطحی
دستگاه اندازه گیری خواص پیزو الکتریک دستگاه اندازه گیری خواص پیزو الکتریک

دستگاه اندازه گیری خواص پیزو الکتریک

مدل

: ال آر 72
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیری کشش سطحی
دستگاه اندازه گیری زاویه تماس دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

مدل

: ZAM104-B
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه‌گیری زاویه تماس
دستگاه اندازه گیری کشش سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا دستگاه اندازه گیری کشش سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا

مدل

: VIT-ES20
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیر کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا
دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی دما بالا دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی دما بالا

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی دما بالا

مدل

: KE-IFT-02
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی قابل حمل دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی قابل حمل

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی قابل حمل

مدل

: KE-IFT-01
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
دستگاه اندازه گیری کشش سطحی( تحت دما و فشار) دستگاه اندازه گیری کشش سطحی( تحت دما و فشار)

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی( تحت دما و فشار)

مدل

: IFT-IN-02
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیری کشش سطحی
دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس استاتیک و دینامیک و کشش سطحی دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس استاتیک و دینامیک و کشش سطحی

دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس استاتیک و دینامیک و کشش سطحی

مدل

: سی ای جی-10
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
دستگاه تست ضریب اصطکاک دستگاه تست ضریب اصطکاک

دستگاه تست ضریب اصطکاک

مدل

: SC-B
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه‌گیری ضریب اصطکاک