زبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماس

اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا

اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا

مدل

: IFT-PDSA-03
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیر کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا
اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا

اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا

مدل

: IFT-PDSA-00
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیر کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا
اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره چرخان اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره چرخان

اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره چرخان

مدل

: SD-ES10
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیر کشش بین سطحی به روش قطره چرخان
اندازه گیری کشش بین سطحی و زاویه تماس در دما و فشار محیط اندازه گیری کشش بین سطحی و زاویه تماس در دما و فشار محیط

اندازه گیری کشش بین سطحی و زاویه تماس در دما و فشار محیط

مدل

: IFT-PDSA-02
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
اندازه گیری کشش بین سطحی و زاویه تماس در دما و فشار محیط اندازه گیری کشش بین سطحی و زاویه تماس در دما و فشار محیط

اندازه گیری کشش بین سطحی و زاویه تماس در دما و فشار محیط

مدل

: IFT-PDSA-01
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
اندازه گیری کشش سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا اندازه گیری کشش سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا

اندازه گیری کشش سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا

مدل

: VIT-ES30
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیر کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا
اندازه گیری کشش سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا اندازه گیری کشش سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا

اندازه گیری کشش سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا

مدل

: IFT-HPHT-6-BBS99
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیر کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا
اندازه‌گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک)، انرژی و کشش سطحی اندازه‌گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک)، انرژی و کشش سطحی

اندازه‌گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک)، انرژی و کشش سطحی

مدل

: سی ای جی 20 - پرمیوم
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
اندازه‌گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک)، کشش سطحی و انرژی سطح (تمام اتوماتیک) اندازه‌گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک)، کشش سطحی و انرژی سطح (تمام اتوماتیک)

اندازه‌گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک)، کشش سطحی و انرژی سطح (تمام اتوماتیک)

مدل

: سی ای جی 20 استاندارد
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
اندازه‌گیری زاویه تماس، کشش سطحی و انرژی سطح (تمام اتوماتیک) اندازه‌گیری زاویه تماس، کشش سطحی و انرژی سطح (تمام اتوماتیک)

اندازه‌گیری زاویه تماس، کشش سطحی و انرژی سطح (تمام اتوماتیک)

مدل

: سی ای جی 20 - پرمیوم
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی