فشارسنج ها

فشارسنج فشارسنج

فشارسنج

مدل

: تک کانال
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هافشارسنج هوا
فشارسنج پیرانی 103 فشارسنج پیرانی 103

فشارسنج پیرانی 103

مدل

: 103
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا
فشارسنج کاتد سرد فشارسنج کاتد سرد

فشارسنج کاتد سرد

مدل

: Faksa
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا
لوله استاتیکی لوله استاتیکی

لوله استاتیکی

مدل

: پیتوت
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هالوله استاتیکی
نمایشگر  خلأ یاران - سه کاناله نمایشگر  خلأ یاران - سه کاناله

نمایشگر خلأ یاران - سه کاناله

مدل

: YVG 1001
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا
نمایشگر فشار پیرانی و کاتد سرد نمایشگر فشار پیرانی و کاتد سرد

نمایشگر فشار پیرانی و کاتد سرد

مدل

: PGM02
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هافشارسنج