فشارسنج ها

نمایشگر  خلأ یاران - سه کاناله نمایشگر  خلأ یاران - سه کاناله

نمایشگر خلأ یاران - سه کاناله

مدل

: YVG 1001
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا
نمایشگر فشار پیرانی و کاتد سرد نمایشگر فشار پیرانی و کاتد سرد

نمایشگر فشار پیرانی و کاتد سرد

مدل

: PGM02
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هافشارسنج