آنالیز و اندازه گیری

آنالایزر آب با فناوری CMOS آنالایزر آب با فناوری CMOS

آنالایزر آب با فناوری CMOS

مدل

: w-opal
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریآب سنجآنالایزر آب
آنالایزر آب قابل حمل (پرتابل) آنالایزر آب قابل حمل (پرتابل)

آنالایزر آب قابل حمل (پرتابل)

مدل

: ONYX-Water
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریآب سنجآنالایزر آب
آنالایزر آنلاین COD به همراه ریجنت ها آنالایزر آنلاین COD به همراه ریجنت ها

آنالایزر آنلاین COD به همراه ریجنت ها

مدل

: COD-ONLINE-5000
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف سنج
آنالایزر زعفران-اسپکتروفتومتر (اسپکتروفوتومتر)زعفران آنالایزر زعفران-اسپکتروفتومتر (اسپکتروفوتومتر)زعفران

آنالایزر زعفران-اسپکتروفتومتر (اسپکتروفوتومتر)زعفران

مدل

: saf-opal
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف سنج
آنالیز حرارتی جرمی آنالیز حرارتی جرمی

آنالیز حرارتی جرمی

مدل

: TGA 1100
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز گرماییتجزیه وزن‌سنجی گرمایی 
آنالیز حرارتی جرمی 1000 درجه آنالیز حرارتی جرمی 1000 درجه

آنالیز حرارتی جرمی 1000 درجه

مدل

: TGA-1000
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز گرماییتجزیه وزن‌سنجی گرمایی 
آنالیز حرارتی مکانیکی پویا آنالیز حرارتی مکانیکی پویا

آنالیز حرارتی مکانیکی پویا

مدل

: DMTA
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز گرماییآنالیز گرمایی مکانیکی پویا
آنالیز عنصری فلزات (پرتابل) آنالیز عنصری فلزات (پرتابل)

آنالیز عنصری فلزات (پرتابل)

مدل

: Ara Port Scan
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز عنصریآنالیز عنصری 
آنالیز فلزات گرانبها و عیارسنجی طلا آنالیز فلزات گرانبها و عیارسنجی طلا

آنالیز فلزات گرانبها و عیارسنجی طلا

مدل

: KM2918
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز با پرتو ایکسطیف‌سنج فلورسانس پرتو ایکس