آنالیز و اندازه گیری

SPM SPM

SPM

مدل

: AFM-STM
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ پروبی روبشی
Survey meter دستگاه پایش پرتویی -  DIGITAL PORTABLE SURVEY METER Survey meter دستگاه پایش پرتویی -  DIGITAL PORTABLE SURVEY METER

Survey meter دستگاه پایش پرتویی - DIGITAL PORTABLE SURVEY METER

مدل

: SCINT 2215
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف‌سنج پرتو گاما
VSM FORC High temperature VSM FORC High temperature

VSM FORC High temperature

مدل

: VSMFT
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری خواص مغناطیسیمغناطیس‌سنج نمونه مرتعش
آزمونگر ایرفلو آزمونگر ایرفلو

آزمونگر ایرفلو

مدل

: 302
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریجریان سنجدبی سنج
آزمونگر واترچک آزمونگر واترچک

آزمونگر واترچک

مدل

: 401
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامنشت یاب و آزمون های نشتینشت یاب آب
آنالایزر آب آنالایزر آب

آنالایزر آب

مدل

: SpecM-W-Arn-U2
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریآب سنجآنالایزر آب
آنالایزر آب آنالایزر آب

آنالایزر آب

مدل

: SpecM-W-Arn-V2
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریآب سنجآنالایزر آب