آنالیز و اندازه گیری

PH متر رومیزی میکرو به همراه پایه PH متر رومیزی میکرو به همراه پایه

PH متر رومیزی میکرو به همراه پایه

مدل

: Micro desktop PH meter
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
pH متر(فاقد الکترود) pH متر(فاقد الکترود)

pH متر(فاقد الکترود)

مدل

: pH متر رومیزی
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
PHمتررومیزی همراه باالکترودوپایه PHمتررومیزی همراه باالکترودوپایه

PHمتررومیزی همراه باالکترودوپایه

مدل

: PHمتررومیزی
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
Prolific G1 Prolific G1

Prolific G1

مدل

: Prolific G1
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکرومانیپولاتور 
Ray Max Pro-Uرایمکس پرو - یونیکور Ray Max Pro-Uرایمکس پرو - یونیکور

Ray Max Pro-Uرایمکس پرو - یونیکور

مدل

: G3b
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریردیابی
Ray Max Pro-Uرایمکس پرو - یونیکور به همراه تیلت Ray Max Pro-Uرایمکس پرو - یونیکور به همراه تیلت

Ray Max Pro-Uرایمکس پرو - یونیکور به همراه تیلت

مدل

: G3b
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریردیابی
Ray Max Pro-Uرایمکس پرو - یونیکور به همراه رادیو Ray Max Pro-Uرایمکس پرو - یونیکور به همراه رادیو

Ray Max Pro-Uرایمکس پرو - یونیکور به همراه رادیو

مدل

: G3b
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریردیابی
Ray Max Pro-Uرایمکس پرو - یونیکور به همراه رادیو و تیلت Ray Max Pro-Uرایمکس پرو - یونیکور به همراه رادیو و تیلت

Ray Max Pro-Uرایمکس پرو - یونیکور به همراه رادیو و تیلت

مدل

: G3b
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریردیابی
Ray Max Ultimate-S-Tرایمکس التیمت به همراه تیلت -سپتنتریو Ray Max Ultimate-S-Tرایمکس التیمت به همراه تیلت -سپتنتریو

Ray Max Ultimate-S-Tرایمکس التیمت به همراه تیلت -سپتنتریو

مدل

: G3b
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریردیابی