لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

انکوباتور  یخچالدار شیکردار هوشمند 55 لیتری انکوباتور  یخچالدار شیکردار هوشمند 55 لیتری

انکوباتور یخچالدار شیکردار هوشمند 55 لیتری

مدل

: A.J 27
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور شیکردار یخچالدار
انکوباتور یخچال شیکر 100Lit دما 5- انکوباتور یخچال شیکر 100Lit دما 5-

انکوباتور یخچال شیکر 100Lit دما 5-

مدل

: TAT-COLSh5100
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور شیکردار یخچالدار
انکوباتور یخچال شیکر 100Lit دما صفر انکوباتور یخچال شیکر 100Lit دما صفر

انکوباتور یخچال شیکر 100Lit دما صفر

مدل

: TAT-COLSh100
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور شیکردار یخچالدار
انکوباتور یخچال شیکر 70Lit دما 5- انکوباتور یخچال شیکر 70Lit دما 5-

انکوباتور یخچال شیکر 70Lit دما 5-

مدل

: TAT-COLSh570
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور شیکردار یخچالدار
انکوباتور یخچال شیکر 70Lit دما صفر انکوباتور یخچال شیکر 70Lit دما صفر

انکوباتور یخچال شیکر 70Lit دما صفر

مدل

: TAT-ColSh70
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور شیکردار یخچالدار