انکوباتور و اندیکاتور

انکوباتور 150 لیتری انکوباتور 150 لیتری

انکوباتور 150 لیتری

مدل

: NST E 150
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور 25 لیتری با سیستم کنترلر دیجیتالی هوشمند انکوباتور 25 لیتری با سیستم کنترلر دیجیتالی هوشمند

انکوباتور 25 لیتری با سیستم کنترلر دیجیتالی هوشمند

مدل

: 25L.M
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور 300 لیتری انکوباتور 300 لیتری

انکوباتور 300 لیتری

مدل

: NSTT E 300
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور 53 لیتری انکوباتور 53 لیتری

انکوباتور 53 لیتری

مدل

: NST E 53
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور