انکوباتور و اندیکاتور

انکوباتور 100 لیتری انکوباتور 100 لیتری

انکوباتور 100 لیتری

مدل

: IS-100
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور 100 لیتری با سیستم کنترلر دیجیتالی انکوباتور 100 لیتری با سیستم کنترلر دیجیتالی

انکوباتور 100 لیتری با سیستم کنترلر دیجیتالی

مدل

: 100L
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور 100 لیتری با کنترلر دیجیتالی هوشمند انکوباتور 100 لیتری با کنترلر دیجیتالی هوشمند

انکوباتور 100 لیتری با کنترلر دیجیتالی هوشمند

مدل

: 100L.M
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور 100 لیتری دیجیتال داخل استیل انکوباتور 100 لیتری دیجیتال داخل استیل

انکوباتور 100 لیتری دیجیتال داخل استیل

مدل

: HD 100
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور 150 لیتری انکوباتور 150 لیتری

انکوباتور 150 لیتری

مدل

: NST E 150
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور