تجهیزات کنترل شرایط محیطی رشد گیاه

فیتوترون 600 مدل A+ فیتوترون 600 مدل A+

فیتوترون 600 مدل A+

مدل

: NST T C 600-A+
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهتجهیزات کنترل شرایط محیطی رشد گیاهاتاق رشد گیاه
قفسه نوری رشد گیاه سه طبقه قفسه نوری رشد گیاه سه طبقه

قفسه نوری رشد گیاه سه طبقه

مدل

: NST S H E L F-P G 3
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهتجهیزات کنترل شرایط محیطی رشد گیاهقفسه نوری رشد گیاه
قفسه نوری کشت بافت چهار طبقه قفسه نوری کشت بافت چهار طبقه

قفسه نوری کشت بافت چهار طبقه

مدل

: NST S H E L F -T C 4
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهتجهیزات کنترل شرایط محیطی رشد گیاهقفسه نوری رشد گیاه
قفسه نوری کشت بافت سه طبقه قفسه نوری کشت بافت سه طبقه

قفسه نوری کشت بافت سه طبقه

مدل

: NST S H E L E-T C 3
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهتجهیزات کنترل شرایط محیطی رشد گیاهقفسه نوری رشد گیاه
گلخانه تحقیقاتی گلخانه تحقیقاتی

گلخانه تحقیقاتی

مدل

: NST R G H 45000
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهتجهیزات کنترل شرایط محیطی رشد گیاهاتاق رشد گیاه
گلخانه تحقیقاتی گلخانه تحقیقاتی

گلخانه تحقیقاتی

مدل

: GRGH25
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهتجهیزات کنترل شرایط محیطی رشد گیاهاتاق رشد گیاه