تجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاه

انکوباتور آزمایشگاهی انکوباتور آزمایشگاهی

انکوباتور آزمایشگاهی

مدل

: CF400E
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور آزمایشگاهی انکوباتور آزمایشگاهی

انکوباتور آزمایشگاهی

مدل

: CM55S
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور تحقیقاتی انکوباتور تحقیقاتی

انکوباتور تحقیقاتی

مدل

: INC550
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور تحقیقاتی انکوباتور تحقیقاتی

انکوباتور تحقیقاتی

مدل

: INC1100
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور شیکر 100Lit انکوباتور شیکر 100Lit

انکوباتور شیکر 100Lit

مدل

: TAT-Insh100
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور شیکردار
انکوباتور شیکردار انکوباتور شیکردار

انکوباتور شیکردار

مدل

: KM11
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور شیکردار
انکوباتور شیکردار انکوباتور شیکردار

انکوباتور شیکردار

مدل

: هوشمند شیکردار 55 لیتری
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور شیکردار
انکوباتور شیکردار انکوباتور شیکردار

انکوباتور شیکردار

مدل

: KM11
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور دی اکسید کربن، یخچالدار شیکردار