تجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاه

انکوباتور CO2 انکوباتور CO2

انکوباتور CO2

مدل

: APN-50
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتوراندیکاتور (اندیکاتور استریل، مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکال)
انکوباتور CO2 حجم 60Lit انکوباتور CO2 حجم 60Lit

انکوباتور CO2 حجم 60Lit

مدل

: TAT-ICO60
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور CO2 دار
انکوباتور co2 دار یخچالدار شیکردار انکوباتور co2 دار یخچالدار شیکردار

انکوباتور co2 دار یخچالدار شیکردار

مدل

: 200لیتری یخچالدار شیکردار دیجیتالی هوشمند
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور دی اکسید کربن، یخچالدار شیکردار
انکوباتور co2 شیکردار انکوباتور co2 شیکردار

انکوباتور co2 شیکردار

مدل

: شیکردار 200 لیتری هوشمند
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور CO2 دار
انکوباتور آژمایشگاهی انکوباتور آژمایشگاهی

انکوباتور آژمایشگاهی

مدل

: CIF55S
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور یخچالدار
انکوباتور آزمایشگاهی انکوباتور آزمایشگاهی

انکوباتور آزمایشگاهی

مدل

: CIF400D
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتوراندیکاتور (اندیکاتور استریل، مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکال)
انکوباتور آزمایشگاهی انکوباتور آزمایشگاهی

انکوباتور آزمایشگاهی

مدل

: CM120S
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتوراندیکاتور (اندیکاتور استریل، مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکال)
انکوباتور آزمایشگاهی انکوباتور آزمایشگاهی

انکوباتور آزمایشگاهی

مدل

: CM55S
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور آزمایشگاهی انکوباتور آزمایشگاهی

انکوباتور آزمایشگاهی

مدل

: CF240E
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور