تجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاه

انکوباتور 300 لیتری انکوباتور 300 لیتری

انکوباتور 300 لیتری

مدل

: NSTT E 300
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور 53 لیتری انکوباتور 53 لیتری

انکوباتور 53 لیتری

مدل

: NST E 53
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور 55 لیتری انکوباتور 55 لیتری

انکوباتور 55 لیتری

مدل

: انکوباتور 55 لیتری دیجیتال
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور 55 لیتری انکوباتور 55 لیتری

انکوباتور 55 لیتری

مدل

: IS-55
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور 55 لیتری انکوباتور 55 لیتری

انکوباتور 55 لیتری

مدل

: ID55P
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور