تجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاه

انکوباتور انکوباتور

انکوباتور

مدل

: دیجیتالی هوشمند 85 لیتری
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور انکوباتور

انکوباتور

مدل

: دیجیتالی هوشمند 25 لیتری
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور انکوباتور

انکوباتور

مدل

: دیجیتالی هوشمند 100 لیتری
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور انکوباتور

انکوباتور

مدل

: دیجیتالی هوشمند 55 لیتری
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور  55 لیتری یخچالدار داخل استیل انکوباتور  55 لیتری یخچالدار داخل استیل

انکوباتور 55 لیتری یخچالدار داخل استیل

مدل

: IDSC55
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور یخچالدار
انکوباتور  یخچالدار شیکردار هوشمند 55 لیتری انکوباتور  یخچالدار شیکردار هوشمند 55 لیتری

انکوباتور یخچالدار شیکردار هوشمند 55 لیتری

مدل

: A.J 27
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور شیکردار یخچالدار
انکوباتور - اتاقک رشد انکوباتور - اتاقک رشد

انکوباتور - اتاقک رشد

مدل

: 55 I N
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور 100 لیتری انکوباتور 100 لیتری

انکوباتور 100 لیتری

مدل

: IS-100
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور 100 لیتری با سیستم کنترلر دیجیتالی انکوباتور 100 لیتری با سیستم کنترلر دیجیتالی

انکوباتور 100 لیتری با سیستم کنترلر دیجیتالی

مدل

: 100L
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور