الکتروفورز و ترانس لومیناتور

تانک الکتروفورز عمودی تانک الکتروفورز عمودی

تانک الکتروفورز عمودی

مدل

: PRO 11 *12 D
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز عمودی
تانک الکتروفورز عمودی تانک الکتروفورز عمودی

تانک الکتروفورز عمودی

مدل

: PRO 17 * 18 D
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز عمودی
تانک الکتروفورز عمودی تانک الکتروفورز عمودی

تانک الکتروفورز عمودی

مدل

: VD 15 X 15
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز عمودی
تانک الکتروفورز عمودی تانک الکتروفورز عمودی

تانک الکتروفورز عمودی

مدل

: VD 20 x 20
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز عمودی
تانک الکتروفورز عمودی تانک الکتروفورز عمودی

تانک الکتروفورز عمودی

مدل

: Maxi Plus VD 22 x 23
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز عمودی
تانک الکتروفورز عمودی تانک الکتروفورز عمودی

تانک الکتروفورز عمودی

مدل

: VD 10 x 10
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز عمودی