الکتروفورز و ترانس لومیناتور

ترانسلومیناتور ترانسلومیناتور

ترانسلومیناتور

مدل

: TRD
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورترانس لومیناتور
ترانسلومینیتور ترانسلومینیتور

ترانسلومینیتور

مدل

: TLP-400
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورترانس لومیناتور
ریل تایم الکتروفورز ریل تایم الکتروفورز

ریل تایم الکتروفورز

مدل

: Midi Real Time Electrophoresis
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
ژل کست ژل کست

ژل کست

مدل

: HD 10x10
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
سیستم یکپارچه تانک و پاور سوپلای به همراه ترانسلومینیتور سیستم یکپارچه تانک و پاور سوپلای به همراه ترانسلومینیتور

سیستم یکپارچه تانک و پاور سوپلای به همراه ترانسلومینیتور

مدل

: THP-150
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورترانس لومیناتور
سیستم یکپارچه تانک و پاورسوپلای الکتروفورز سیستم یکپارچه تانک و پاورسوپلای الکتروفورز

سیستم یکپارچه تانک و پاورسوپلای الکتروفورز

مدل

: PHP-120
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز