الکتروفورز و ترانس لومیناتور

تانک الکتروفورز افقی تانک الکتروفورز افقی

تانک الکتروفورز افقی

مدل

: SUB 17*20 HLA TYPING
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز
تانک الکتروفورز افقی تانک الکتروفورز افقی

تانک الکتروفورز افقی

مدل

: SUB MAXIPLUS 25*35
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز
تانک الکتروفورز افقی تانک الکتروفورز افقی

تانک الکتروفورز افقی

مدل

: Midi HD 10 x 10
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز
تانک الکتروفورز افقی تانک الکتروفورز افقی

تانک الکتروفورز افقی

مدل

: استاندارد-پاور
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز
تانک الکتروفورز افقی تانک الکتروفورز افقی

تانک الکتروفورز افقی

مدل

: اچ - اِل - اِی- پاور
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز