الکتروفورز و ترانس لومیناتور

تانک الکتروفورز افقی تانک الکتروفورز افقی

تانک الکتروفورز افقی

مدل

: اچ - اِل - اِی- پاور
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز
تانک الکتروفورز عمودی تانک الکتروفورز عمودی

تانک الکتروفورز عمودی

مدل

: VD 10 x 10
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز عمودی