زیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی

دستگاه چندکاناله تکثیر ژن برخط به روش واکنش زنجیره ای پلیمرایز دستگاه چندکاناله تکثیر ژن برخط به روش واکنش زنجیره ای پلیمرایز

دستگاه چندکاناله تکثیر ژن برخط به روش واکنش زنجیره ای پلیمرایز

مدل

: جی 1 (صرفا جهت تحقیقات)
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیواکنش زنجیره ای پلیمرازواکنش زنجیره‌ای پلیمراز
ربات رنگ آمیزی چند منظوره آزمایشگاهی پزشکی ربات رنگ آمیزی چند منظوره آزمایشگاهی پزشکی

ربات رنگ آمیزی چند منظوره آزمایشگاهی پزشکی

مدل

: اِم پی اِس صد
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیمجموعه رنگ آمیزی لام
رک مگنتی استخراج رک مگنتی استخراج

رک مگنتی استخراج

مدل

: mr-12
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیواکنش زنجیره ای پلیمرازواکنش زنجیره‌ای پلیمراز
ریل تایم الکتروفورز ریل تایم الکتروفورز

ریل تایم الکتروفورز

مدل

: Midi Real Time Electrophoresis
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
ژل داک ژل داک

ژل داک

مدل

: GD -100
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
ژل داک ارمیناد ژل داک ارمیناد

ژل داک ارمیناد

مدل

: بی ال وان
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
ژل داکیومنت ژل داکیومنت

ژل داکیومنت

مدل

: Scientifica Series
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
ژل داکیومنتیشن   با نمایشگر لمسی ژل داکیومنتیشن   با نمایشگر لمسی

ژل داکیومنتیشن با نمایشگر لمسی

مدل

: FGP-500plus
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
ژل کست ژل کست

ژل کست

مدل

: HD 10x10
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز